Dr Renata Pindžo

Dr Renata Pindžo

Dr Renata Pindžo

Dr Renata Pindžo je vanredni profesor na Fakultetu FEFA u Beogradu gde predaje Upravljanje investicijama i Investiciono odlučivanje.

Od avgusta 2014. godine obavlja poslove pomoćnika ministra u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija, zadužena za Sektor turizma. Pre toga, u periodu od 2008 do 2014. godine bila je angažovana kao pomoćnik ministra u Ministarstvu finansija i privrede i Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja.

Član je Nacionalnog saveta za razvoj turizma Republike Srbije od 2013. godine. Teži da radom u turizmu koji predstavlja globalni fenomen našeg vremena, sprovede promene koje će stvoriti nove poslovne prilike i podstaći ukupni ekonomski rast i razvoj zemlje. Dosadašnje iskustvo obuhvata i više od 13 godina aktivnog angažovanja na poslovima menadžment konsaltinga i finansijskog savetovanja.

Kao dugogodišnji rukovodilac u Sektoru za finansijski konsalting Deloitte-a, sarađivala je sa vodećim preduzećima iz različitih privrednih grana, ali i sa klijentima iz finansijskog sektora.

Osim toga, kao konsultant bila je angažovana na pružanju kompletne savetodavne pomoći pri transakcijama (merdžeri i akvizicije, privatizacija) klijentima iz privatnog i javnog sektora, na određivanju strategija razvoja preduzeća različitih delatnosti, na utvrđivanju i razvoju poslovnih procedura. U Ekonomskom institutu je, pored ostalog, bila angažovana na poslovima istraživanja i analiziranja tržišta.

Takođe, sarađivala je sa brojnim međunarodnim institucijama (USAID, EAR, DIFID i GTZ) na složenim projektima restrukturiranja srpske ekonomije. Dr Renata Pindžo diplomirala je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gde je 2003. godine i magistrirala. Doktorirala je maja 2011. godine. Tokom svoje karijere objavila je više od 60 naučnih i stručnih radova.